Przejdź do treści

Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów kupujących produkty u: Little Academy
 • Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).
 • Dbam o Twoją prywatność. Zbieram i przetwarzam dane tylko i wyłącznie jeżeli jest to konieczne.

§ 2 Administrator danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych jest: Kornelia Skorupska, prowadząca działalność gospodarczą:
 • Kornelia Skorupska LA NIP:5423156485 REGON:526294900 E-mail: kontakt@little-academy.pl Telefon:505513022
 • Z administratorem można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: kontakt@little-academy.pl lub pisemnie na adres: ul.Św. Rocha 11/1 Białystok lok 311

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i subskrybentów zgodnie z przepisami RODO.
 • Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, zniszczeniem.
 • Administrator oświadcza, że podanie danych przez klientów dla celów realizacji zamówienia, jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla złożenia i realizacji zamówienia.

§ 4 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane  Klientów  są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • Realizacja zamówienia w Little Academy (art.6 ust.1 lit. b RODO).
 • Marketing bezpośredni własnych usług i produktów będących prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art.6 us.1 lit. f RODO).
 • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
 • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO).
 • Wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych (art.6 ust.1 lit.c RODO).
 • Prowadzenia konta społecznościowego na platformie Facebook i Instagram i aktywny udział w grupach sprzedażowych na Facebooku w celach marketingowych. Dane są przetwarzane w celu publikowania postów na fanpage’u i profilu na Instagramie, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami w mediach społecznościowych, udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, informowania o działalności, cele statystyczne (art.6 ust.1 lit.f RODO).
 • Komunikacji z Klientami (i potencjalnymi klientami), m.in. w celu udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Komunikacja odbywająca się poprzez wiadomość e-mail oraz Messenger (aplikacja połączona z kontem na Facebooku) (art. 6 ust.1 lit.f RODO).
 • Prowadzenie konta klienta w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

§ 5 Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

 • Z założenia nie przekazuje jako administrator Twoich danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Przekazanie danych osobowych poza EOG nastąpi tylko wtedy, gdy jest to konieczne, głównie w sytuacji korzystania z usług, narzędzi zewnętrznych i wtyczek na stronie, które mogą gromadzić informacje anonimowe. W sytuacji, gdy będziemy mieli do czynienie z usługami podmiotów o zasięgu międzynarodowym.
 • Jeśli dojdzie do przekazania danych innym podmiotom (niż wyżej wymienione), poza obszar EOG, to przekazywanie nastąpi wyłącznie do odbiorców, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
 • Przekazanie danych osobowych poza obszar EOG może nastąpić również do odbiorców w stosunku do których na przekazywanie danych osobowych, użytkownik wyraził zgodę.
 • Ważne! Dane użytkownika lub subskrybenta portalu Little Academy z uwagi na korzystanie z usług np. Facebook, Mailerlite oraz Google mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). W związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) i standardowe klauzule umowne.

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

Dane Klientów są przechowywane przez następujący okres:

 • Dane związane z realizacją zamówienia: przez 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń.
 • Dane związane z realizacją działań marketingowych: do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 • Cele archiwalne: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • Wywiązanie się z obowiązku prawnego lub podatkowego: do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 • W celu prowadzenia fanpage na Facebooku i profilu na Instagramie: przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 • W celu komunikacji poprzez wiadomości: przez okres niezbędny do realizacji tego celu (do zakończenia korespondencji lub ustania celu biznesowego wymiany wiadomości).
 • Dane dotyczące prowadzenia konta klienta: przez okres jego utrzymywania w sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez klienta żądania jego usunięcia.

§ 7 Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

 • W związku z złożeniem zamówienia: imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty e-mail, numer konta bankowego. W przypadku przedsiębiorców również nazwa firmy, NIP.
 • W związku z prowadzeniem marketingu na grupach sprzedażowych na Facebooku przetwarzaniu podlegają dane, które zostały opublikowane na profilu użytkownika serwisu, w szczególności imię, nazwisko, nick.
 • W pozostałym zakresie Administrator przetwarza dane niezbędne do realizacji danego celu.
 • W związku z założeniem konta klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy.
 • Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki język przeglądarki data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje. 

§ 8 Udostępnianie danych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy sprzedaży Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

 • Poczty email: LH.pl Sp. z.o.o ul. ks. Jakuba Wujka 7/26
  61-581 Poznań, NIP: 7831711517
  REGON: 302693647
 • płatności elektronicznych: mBank
 • księgowe: Intax Katarzyna Trusiuk , ul. Żyzna 20/12 15-161 Białystok, NIP 5427264830
 • hostingowe LH.pl Sp. z.o.o ul. ks. Jakuba Wujka 7/26
  61-581 Poznań, NIP: 7831711517
  REGON: 302693647
 • fakturowe: mBank

§ 9 Uprawnienia Klientów

 • Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego wycofaniem.
 • W zakresie w jakim dane klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody, Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 • Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, można najpierw zgłosić Administratorowi mailowo: kontakt@little-academy.pl

§ 9 Informacje końcowe.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawna polskiego i RODO.

Polityka plików cookies

 1. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies (ciasteczka), które to pliki są zapisywane na komputerze/urządzeniu multimedialnym klienta, z którego dokonano połączenia.
 2. Pliki cookies dostarczają danych informatycznych dotyczących korzystania ze Sklepu. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • Rozpoznanie urządzenia używanego przez klienta w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony.
 • Tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.
 • Utrzymanie sesji klienta sklepu internetowego, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu  i hasła.
 • Dostosowanie zawartości i funkcjonowania sklepu internetowego poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie, skąd pochodzi klient, z jakiej wyszukiwarki korzystał, jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Sklepu internetowego.
 1. Pliki cookies są wykorzystywane tylko za zgodą klienta.
 2. Klient w każdym momencie może ograniczyć lub wyłączyć w używanej przez siebie przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W takim przypadku korzystanie ze Sklepu może zostać utrudnione, a nawet całkowicie zablokowane.