Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin Little Academy

Regulamin stanowi nieodłączną część umowy zawieranej pomiędzy zamawiającym a Kornelią Skorupska prowadzącą działalność gospodarczą

Kornelia Skorupska LA 

Ul. Św. Rocha 11/1 lok 311, 15-879 Białystok

NIP: 5423156485 

REGON: 526294900 

E-mail: kontakt@little-academy.pl 

Telefon: 505513022

§ 1 Prawa i obowiązki Zamawiającego

 • Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z całą umową oraz regulaminem Wykonawcy, a także do przestrzegania jego postanowień.
 • Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w zajęciach w ramach przygotowanego harmonogramu jednostek dydaktycznych.
 • W przypadku nieobecności na zajęciach, Zamawiającemu przysługuje prawo do otrzymania i omówienia materiałów dydaktycznych będących elementem danych zajęć oraz konsultacji z lektorem-opiekunem grupy. Zamawiającemu nie przysługuje prawo do rekompensaty finansowej z tytułu nieobecności niezawinionej przez Wykonawcę.
 • Z chwilą zapisania się na kurs, Zamawiający deklaruje uczestnictwo w pełnym kursie, to jest od pierwszych do ostatnich zajęć kursu językowego zgodnie z harmonogramem kursu.
 • Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uregulowania wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach wskazanych w niniejszej umowie.
 • Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego jej wypowiedzenia, bez podawania przyczyny,  bez prawa do zwrotu wynagrodzenia dotychczas pobranego przez Wykonawcę.
 • Zamawiający akceptuje fakt, iż w szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać odwołane na minimum jeden dzień kalendarzowy przed planowanym spotkaniem. Wówczas zamawiającemu przysługuje prawo do uczestnictwa w zajęciach w zmienionym terminie zarządzonym i zakomunikowanym przez Wykonawcę. Korespondencja w tym zakresie odbywać się będzie poprzez dane kontaktowe wskazane w umowie. Odrabianie zajęć zawsze odbywa się w siedzibie wykonawcy.

§ 2 Prawa i obowiązki Wykonawcy

 • Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia zachowując należytą staranność zgodną dla powszechnie przyjętych standardów i norm branżowych.
 • Wykonawca oświadcza, że dysponuje wszelkimi niezbędnymi zasobami do spełnienia świadczenia, a w szczególności posiada wiedzę, doświadczenie i kompetencje niezbędną do realizacji świadczenia.
 • Wykonawca oświadcza, że integralną częścią kursu są: zajęcia dydaktyczne, książki oraz karty pracy przygotowane we własnym zakresie przez lektora-opiekuna. Niniejsze elementy zostają zapewnione przez wykonawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji zajęć, w szczególności: skrócenia lub wydłużenia poszczególnych jednostek dydaktycznych, zmiany docelowego terminu rozpoczęcia lub ukończenia kursu, przesunięcia jednostek dydaktycznych na inny dzień tygodnia. Wszelkie powyższe zmiany powinny być zakomunikowane nie później niż na 14 dni przed wejściem zmian w życie. Komunikacja odbywać się będzie poprzez dane kontaktowe podane w niniejszej umowie, a fakt przesłania korespondencji uważany jest za skuteczne zawiadomienie Zamawiającego o zmianie.
 • Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kursantów, tj. poniżej 3 osób. Szkoła zobowiązuje się powiadomić o tym Kursanta telefonicznie, najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu. W sytuacji tej Szkoła dokona zwrotu wszelkich opłat wpłaconych na poczet kursu.
 • Wykonawca zastrzega prawo do wypowiedzenia umowy Zamawiającemu w przypadku nagminnego lub rażącego i zamierzonego nieprzestrzegania regulaminu Wykonawcy. W przypadku wypowiedzenia umowy w taki sposób, Wykonawcy przysługuje pełna należność za kurs, a odmowa wykonania płatności ze strony Zamawiającego sprawia, że Wykonawca ma prawo dochodzić swoich roszczeń drogą sądową.

§ 3 Zasady powierzenia pracy innej osobie

 • Wykonawca może powierzyć prowadzenie zajęć z języka angielskiego i realizację niniejszej umowy osobie trzeciej (zwanej dalej: lektorem) tylko za zgodą Zamawiającego. 
 • W przypadku powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej Wykonawca obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Zamawiającego podając dane lektora.
 • W razie zawiadomienia i zgody Zamawiającego, Wykonawca odpowiedzialny będzie tylko za brak należytej staranności w wyborze zastępcy.

§ 4 Zasady odstąpienia od umowy i wypowiedzenia

 • Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca w nienależyty sposób wykonuje umowę. Za nienależytość wykonywania umowy w szczególności przyjmuje się sytuacje, gdzie:
  • Wykonawca nie przeprowadzi wszystkich jednostek lekcyjnych z wyłącznej winy Wykonawcy
  • Wykonawca nie zaproponuje odrabiania odwołanych zajęć lub nie zrealizuje zajęć odrabiających a umówionych z Uczestnikiem
  • Wykonawca podejmie się prowadzenia zajęć w stanie wskazującym na przyjęcie środków zaburzających koncentrację i trzeźwe pojmowanie sytuacji, a w szczególności alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających
  • Lektor wyznaczony przez Wykonawcę nie zapewni wszystkich elementów wskazanych w niniejszej umowie 
  • Wykonawca w jakikolwiek inny sposób dopuszcza się nieprzestrzegania postanowień umowy w sposób rażący i umyślny.
 • Za skuteczne odwołanie zajęć strony uznają takie, które nastąpiło z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem i zostało potwierdzone przez lektora. Zajęcia odwołujemy sms-em lub telefonicznie.
 • Istnieje możliwość przeniesienia zajęć na inny termin za zgodą stron. Zajęcia przeniesione na inny termin uznaje się za odbyte. Bardzo ważną kwestią jest aby liczba zajęć ustalona w harmonogramie odbyła się w planowanym wymiarze ponieważ dzięki temu udaje się zrealizować program kursu i poczynić postępy.
 • Zajęcia nieodwołane prawidłowo (szczególnie te nieobecności zgłoszone w planowanym dniu odbycia zajęć) są płatne 100%.

§ 5 ROZWIĄZANIE UMOWY:

 • Umowa została zawarta na czas określony i może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 • Wypowiedzenie składa się pisemnie w formie mailowej kontakt@little-academy.pl lub papierowej do Wykonawcy w siedzibie firmy.